Journal archive for Google Scholar Robot!

Research on Information Science and Public Libraries

تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومیVolume 6, Number 3 (1997-2)


گنجینۀ معرفت
گنجینۀ معرفت
| [PDF-FA] | [XML] |

تجلیل از قصه و قصه گویی
تجلیل از قصه و قصه گویی
| [PDF-FA] | [XML] |

قصه من(روایتی از زبان کتاب)
قصه من(روایتی از زبان کتاب)
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت کتابخانه های عمومی استان اردبیل
بررسی وضعیت کتابخانه های عمومی استان اردبیل
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارشی از بازدید کتابخانه های سوریه
گزارشی از بازدید کتابخانه های سوریه
| [PDF-FA] | [XML] |

راهنمای مراجعان پایگاههای اطلاعاتی مجلس ملی کره
راهنمای مراجعان پایگاههای اطلاعاتی مجلس ملی کره
| [PDF-FA] | [XML] |

سیمای کتابدار
سیمای کتابدار
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش چهارمین سمینار بررسی نیازهای اطلاعاتی نابینایان
گزارش چهارمین سمینار بررسی نیازهای اطلاعاتی نابینایان
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش پنجمین گردهمایی دانشجویان نابینا
گزارش پنجمین گردهمایی دانشجویان نابینا
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش مراسم سی وچهارمین سالگرد شورای کودک
گزارش مراسم سی وچهارمین سالگرد شورای کودک
| [PDF-FA] | [XML] |

تاریخ مختصر ارتباطات به روایت جدول
تاریخ مختصر ارتباطات به روایت جدول
| [PDF-FA] | [XML] |

اینترنت وخدمات فنی کتابخانه
اینترنت وخدمات فنی کتابخانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتابخانه ملّی ترکیه
کتابخانه ملّی ترکیه
| [PDF-FA] | [XML] |

روش"هزینه بر استفاده "در ارزیابی هزینه-کارآیی پیایندها
روش"هزینه بر استفاده "در ارزیابی هزینه-کارآیی پیایندها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دگردیسی واژه ها: کتابخانه ها و آینده
دگردیسی واژه ها: کتابخانه ها و آینده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سیر تحول در اهداف کتابخانه های کودکان با تأکید برکتابخانه های آموزشگاهی
سیر تحول در اهداف کتابخانه های کودکان با تأکید برکتابخانه های آموزشگاهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتابخانه کانون اصلاح و تربیت مرکز تجربه ای کوچک با امیدهایی بزرگ
کتابخانه کانون اصلاح و تربیت مرکز تجربه ای کوچک با امیدهایی بزرگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتابداری تطبیقی و کشورهای غیرصنعتی
کتابداری تطبیقی و کشورهای غیرصنعتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پایگاههای اطلاعاتی
پایگاههای اطلاعاتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست نویسی دیسکهای نوری(طرح پیشنهادی)
فهرست نویسی دیسکهای نوری(طرح پیشنهادی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آینده نشر الکترونیکی برای ناشران کتاب
آینده نشر الکترونیکی برای ناشران کتاب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نکاتی چند دربارۀ اینترنت
نکاتی چند دربارۀ اینترنت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

یادداشت
یادداشت
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles