Journal archive for Google Scholar Robot!

Research on Information Science and Public Libraries

تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومیVolume 6, Number 1 (1996-5)


کتابخانه ملّی ترکیه
کتابخانه ملّی ترکیه
| [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب
نگاهی به نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب
| [PDF-FA] | [XML] |

کتابخانه های روستایی؛ پایگاههای آموزش و ترویج
کتابخانه های روستایی؛ پایگاههای آموزش و ترویج
| [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به کتابخانه های عمومی استان آذربایجان غربی
نگاهی به کتابخانه های عمومی استان آذربایجان غربی
| [PDF-FA] | [XML] |

کتابخانه های عمومی در استرالیا
کتابخانه های عمومی در استرالیا
| [PDF-FA] | [XML] |

کتابخانه ملّی فرانسه
کتابخانه ملّی فرانسه
| [PDF-FA] | [XML] |

کتابخانۀ شهر ما
کتابخانۀ شهر ما
| [PDF-FA] | [XML] |

مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد. تهران روز جهانی کتاب نشانه آزادی تفکر و نشر اطلاعات
مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد. تهران روز جهانی کتاب نشانه آزادی تفکر و نشر اطلاعات
| [PDF-FA] | [XML] |

کفپوش کتابخانه ها
کفپوش کتابخانه ها
| [PDF-FA] | [XML] |

انتشارات در دهۀ آینده
انتشارات در دهۀ آینده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

او.سی.آر و کاربردهای آن در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
او.سی.آر و کاربردهای آن در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
| [PDF-FA] | [XML] |

اهمیتISBNدر شماره گذاری کتاب
اهمیتISBNدر شماره گذاری کتاب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تصویری اجمالی از کتابخانه های عمومی ایران
تصویری اجمالی از کتابخانه های عمومی ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

اطلاعات مرتبط استفاده نشده در فرایند تحقیق وتوسعه
اطلاعات مرتبط استفاده نشده در فرایند تحقیق وتوسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استاندارد"ایزو" و ملاحظاتی در خصوص انتشار مجله های جدید
استاندارد"ایزو" و ملاحظاتی در خصوص انتشار مجله های جدید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت موجود سیستم مخابراتی کشور در ارتباط با نیاز شبکه اطلاع رسانی کتابخانه های دانشگاهی
بررسی وضعیت موجود سیستم مخابراتی کشور در ارتباط با نیاز شبکه اطلاع رسانی کتابخانه های دانشگاهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

با«مجله نمایه»از نسخه چاپی تا شبکه اطلاع رسانی
با«مجله نمایه»از نسخه چاپی تا شبکه اطلاع رسانی
| [PDF-FA] | [XML] |

یادداشت
یادداشت
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles