تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی- اخبار نشریه
دوره ۲۴، شماره ۴ (زمستان ۱۳۹۷) فصلنامه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی منتشر شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/11/1 | 
دوره ۲۶، شماره ۱، پیایند ۱۰۰ (بهار ۱۳۹۹) فصلنامه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی منتشر شد. در این شماره از فصلنامه سخن سردبیر با عنوان «عزم ملی و نظام اطلاعاتی (اطلاع‌رسانی)» به همراه ۶ مقاله با عناوین زیر به چاپ رسید.
  • اشتراک‌گذاری دانش پنهان در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی: مطالعه موردی استان فارس
  • نقش ویژگی‌های جمعیت‌شناختی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در نمرۀ ربط نتایج بازیابی‌شدۀ موتورهای کاوش
  • سطح‌بندی امکانات و خدمات کتابخانه‌های عمومی استان فارس با استفاده از توابع تحلیل فضایی و تحلیل سلسله مراتبی
  • مطالعۀ اکتشافی عوامل مؤثر بر آیندۀ کسب‌وکار کارآفرینانه در رشتۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی
  • تعیین مناسب‌ترین نوع برنامه‌ریزی به‌منظور طراحی فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی
  • تحلیل محتوای اسناد سیاست‌گذاری در حوزه کتابخانه‌های عمومی ایران 
نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی:
http://publij.ir/find.php?item=1.43.28.fa
برگشت به اصل مطلب