تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی- اعضای هیات تحریریه
اعضای هیئت تحریریه فصلنامه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
مدیر مسئول

علیرضا مختارپور

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور
dabir[at]iranpl.ir
 

سردبیر

دکتر غلامرضا فدایی

استاد علوم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران
ghfadaie
[at]ut.ac.ir

 

اعضای هیئت تحریریه

دکتر زهرا اباذری

دانشیار علوم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
abazari۳۹۱[at]ahoo.com

 

دکتر نجلا حریری

استاد علوم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
n-hariri[at]srbiau.ac.ir

 

دکتر حمیدرضا جمالی مهموئی

دانشیار مطالعات اطلاعات دانشگاه چارلز استوارت استرالیا
hjamali
[at]csu.edu.au

 

دکتر محمدرضا داورپناه

استاد علوم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی
mrdavarpanah
[at]yahoo.com

 

دکتر رسول زوارقی

دانشیار علوم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تبریز
zavaraqi[at]tabriz.ac.ir

 

دکتر مژده سلاجقه

دانشیار علوم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه کرمان
msala[at]uk.ac.ir

 

دکتر احمد شعبانی

استاد علوم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه اصفهان
ahmadshabania
[at]yahoo.com

 

دکتر غلامرضا فدایی

استاد علوم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران
ghfadaie
[at]ut.ac.ir

 

دکتر مرتضی کوکبی

استاد علوم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه چمران
kokabi۸۰
[at]yahoo.com

 

مدیر داخلی

دکتر داود حاصلی

صفحه‌آرا

آقای رحیم کبیر صابر

ویراستار فارسی و چکیده‌نویس انگلیسی فصلنامه

آقای مانی صادق ویشکائی
نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی:
http://publij.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب