راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

حوزه موضوعی
فصلنامه «تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی» نشریه‌ای علمی است که در مباحث عام رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی و موضوعات کتابخانه‌های عمومی و ترویج خواندن مقاله می‌پذیرد. این فصلنامه مقالاتی را در فرایند داوری قرار می‌دهد که حاصل کار اصیل پژوهشی باشند و یا جزو مطالعات موردی، مطالعات کاربردی، مطالعات مروری و نظری و همچنین مطالعات تاریخی قرار بگیرند.

اهداف مجله
۱. انتشار نتایج تحقیقات علمی و پژوهشی در زمینۀ کتابخانه‌های عمومی و مباحث عام رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی؛
۲. کمک به ارتقاء و نهادینه کردن پژوهش در زمینۀ کتابخانه‌های عمومی؛
۳. تلاش برای گسترش دانش تخصصی در حوزۀ کتابخانههای عمومی؛
۴. تلاش برای نشر اندیشههای نو جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور؛ و
۵. نشر نتایج فعالیتهای علمی- پژوهشی نهاد کتابخانه‌های عمومی.

 
هزینه انتشار
پردازش، داوری و انتشار مقالات در این فصلنامه رایگان می‌باشد و از نویسندگان هزینه‌ای دریافت نمی‌شود.


مقالات باید دارای شرایط زیر باشند:
الف) از نظر محتوایی

 • عنوان مقاله موجز و متناسب با محتوا، هدف، و یافته‌های پژوهش باشد.
 • نام و نشانی نویسنده (نویسندگان) مطابق فایل اینجا تکمیل شود. (با توجه به اینکه اطلاعات ثبت شده از نویسندگان و ترتیب آنها در سامانه ملاک عمل در انتشار مقاله خواهد بود، از این رو، لازم است اطلاعات نویسندگان در سامانه نیز با دقت تکمیل شود).
 • چکیدۀ فارسی: چکیده به‌صورت ساختاریافته و بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ باشد و هدف، روش (نمونه، ابزار، روش‌های تحلیل آماری و روش‌های اعتبارسنجی ابزارها و یافته‌ها)، یافته‌ها، و اصالت/ ارزش مقاله را بیان کند؛ همچنین بین ۳ تا ۵ کلیدواژه‌ پس از چکیده ذکر گردد.
 • چکیدۀ انگلیسی: از نظر حجم و محتوا معادل و منطبق با چکیدۀ فارسی باشد.
 • چکیده‌های فارسی و انگلیسی تفصیلی: علاوه بر دو چکیده اصلی بالا، مقاله‌های منتشر شده شامل چکیده‌های تفصیلی فارسی و انگلیسی هم خواهند بود. تدوین چکیده‌های تفصیلی در زمان ارسال مقاله لازم نیست و بعد از پذیرش مقالات، در آخرین اصلاحات از نویسندگان درخواست خواهد شد. راهنمای تدوین چکیده‌های تفصیلی فارسی و انگلیسی.
 • مقدمه: شامل بیان مسئله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، هدف‌(‌ها) یا پرسش‌(ها) و یا فرضیه‌(های) پژوهش باشد. مسئله به وضوح روشن و تببین گردد. مبانی نظری مرتبط و پوشش‌دهنده متغیرهای پژوهش باشد. پیشینه‌ها در قسمت مقدمه ادغام شوند، فصلنامه بخشی مجزا به نام پیشینه پژوهش ندارد. پیشینه‌ها باید به‌روز و مرتبط باشند. لازم است پیشینه‌ها به صورت دسته‌بندی‌شده و به صورت انتقادی بررسی شوند، از توصیف پیشینه‌ها آنطور که در پایان‌نامه‌ها معمول است، اجتناب شود.
 • روش پژوهش: در صورتی که مقاله به روش کمّی تهیه شده است جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش (شامل نوع طرح پژوهش و روش‌های تحلیل آماری داده‌ها)، و اعتبارسنجی ابزارها و نتایج به‌طور مفصل بیان شود. اگر ابزار پژوهش محقق‌ساخته است روایی صوری، عاملی و پایایی آن تأیید شده باشد. در صورتی که مقاله به روش کیفی تهیه شده باشد، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری، اعتبارپذیری، انتقال‌پذیری، تأییدپذیری و اطمینان‌پذیری پژوهش قید گردد.
 • یافته‌ها: یافته‌های پژوهش همراه با جدول‌ها و نمودارهای ضروری قید شود. جدول‌ها، نمودارها و تصاویر به صورت خام (خروجی گرافیکی) باشد و به‌صورت عکس نباشد.
 • بحث و نتیجه‌گیری: دربردارندۀ خلاصۀ تفسیری و تحلیلی از یافته‌های پژوهش‌ و مقایسه با پژوهش‌های دیگر با تأکید بر توضیح قابلیت تعمیم‌پذیری و کاربرد علمی یافته‌ها و ارائۀ رهنمود‌های لازم برای ادامۀ پژوهش باشد.
 • پیشنهادها: دربردارندۀ پیشنهادهای کاربردی برخاسته از پژوهش باشد و تکیۀ هر پیشنهاد به یافته‌ها ذکر شود.
 • پانویس‌ها: توضیحات و معادل لاتین اصطلاحات و آوانویسی اسامی اشخاص غیرایرانی و یا هر فردی که خواندن نامش مشکل است در پایین هر صفحه با شماره‌های مجزا برای هر صفحه آورده شود.
 • فهرست منابع و مآخذ و استنادها: تدوین استنادهای درون متن و فهرست منابع فارسی و انگلیسی انتهای مقاله تابع الگوی ویرایش هفتم دستنامه نگارشی و استنادی انجمن روان‌شناسان آمریکا (APA) است. شیوه‌نامه تنظیم منابع از اینجا قابل مشاهده است.
 • فهرست منابع و مأخذ: منابع فارسی باید به صورت انگلیسی نیز آورده شود (این امر بعد از پذیرش مقالات، در آخرین اصلاحات از نویسندگان درخواست خواهد شد).
 • نویسندگان باید هر گونه حمایت مالی یا گرنتی برای انجام مقاله در شکل‌های مختلف به صورت مستقیم یا در قالب طرح و پروژه دریافت کرده‌اند، در مقاله اعلام نمایند.

ب) از نظر ظاهری
 • مطالب فارسی در نرم‌افزار Word  نسخه ۲۰۱۰ یا نسخه جدیدتر با قلم B zar در اندازۀ ۱۳ و مطالب انگلیسی با قلم Times New Roman  در اندازۀ ۱۱ در صفحه‌  نگاشته شود؛
 • حداکثر تعداد کلمات برای مقالات کمّی ۷۰۰۰ و برای مقالات کیفی ۸۰۰۰ باشد (در صورتی که این بند در تدوین مقالات رعایت نشود به آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد).
 • چکیده فارسی با قلم اندازۀ ۱۱ و چکیده انگلیسی با قلم اندازه‌ی ۱۰ نگاشته شود؛
 • تصویرها دارای وضوح مناسب و در قطع مجله (۲۳×۱۶) باشد. ارسال فایل اصلی شکل‌ها (در قالب برنامه‌های Excel، Word،PDF) الزامی است؛
 • ارسال خروجی‌های گرافیکی نرم‌افزارهای آماری مانند Amos، Smart PLS، Lisrel و مشابه آن الزامی است و خروجی ترسیم شده در برنامه Word قابل پذیرش نیست.
 • ترتیب مطالب مقاله: ابتدا عنوان فارسی، مشخصات سازمانی نویسندگان به فارسی، چکیده فارسی، کلیدواژه‌های فارسی؛ در صفحه بعد به ترتیب: عنوان انگلیسی، مشخصات سازمانی نویسندگان، چکیده انگلیسی، کلیدواژه‌های انگلیسی، متن مقاله (مقدمه، روش‌شناسی، یافته‌ها و بحث و نتیجه‌گیری)، منابع فارسی، مراجع انگلیسی (منابع فارسی نیز به انگلیسی نوشته شوند)، و پیوست‌ها (مانند پرسشنامه/ها).
 • از نثر فارسی روان و کلمات و عبارات مصطلح فارسی استفاده شود.
 • فرهنگ املایی ویراستاران، مرجع رسم‌الخط این فصلنامه است. در نگارش مقاله لازم است برای کلمات و عباراتی که بیش از یک نوع شکل نگارشی دارند از این فرهنگ املایی تبعیت شود. (فرهنگ املایی ویراستاران تفاوت‌هایی با رسم‌الخط فرهنگ املایی فرهنگستان زبان و ادب فارسی دارد و این تفاوت‌ها در سایت آن برای هر واژه ذکر شده است).
 • در نگارش، فاصله‌ها و نیم‌فاصله‌ها رعایت شود.
 • ساختار فصلنامه کامل رعایت شود و مقالات حالت پایان‌نامه‌ای نداشته باشند.
 • پیشینه‌های مرتبط و به‌روز به صورت انتقادی نگاشته شوند و نوشتن پیشینه‌ها به صورت پایان‌نامه‌ای اجتناب شود.
 • در صورت وجود پرسشنامه(ها)، حتماً به انتهای مقاله اضافه گردد (در صورت عدم رعایت این بند در ارسال مقالات به آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد).
 
قبل از پذیرش نهایی مقالات، موارد ذیل از نویسندگان درخواست می‌شود:

فرایند ارزیابی مقالات:
 • بررسی ظاهری: مقالات پس از دریافت، از نظر ظاهری بررسی می‌شود. در صورت عدم رعایت مسائل ظاهری، مقالات برای اصلاح به نویسندگان برگشت داده می‌شود. در صورت تأیید برای اعضای هئیت تحریریه ارسال می‌شود.
 • بررسی اولیه توسط سردبیر: پس از تأیید ظاهری، مقالات با توجه به خط‌مشی و اهداف مجله و اصالت مقالات، توسط سردبیر بررسی می‌شود و در صورت تأیید برای اعضای هئیت تحریریه جهت اعلام نظر و پیشنهاد داور ارسال می‌شود. 
 • بررسی توسط هیئت تحریریه: اعضای هیئت تحریریه با توجه به موضوع و کیفیت مقالات یکی از سه مورد را برای آن در نظر می‌گیرند: رد شود، درخواست اصلاحات، و پیشنهاد داور.
 • بررسی در جلسه سردبیری: در جلسه سردبیری، مقالات با توجه به وضعیت کیفی آنها و با در نظر گرفتن نظرات اعضای هیئت تحریریه، توسط سردبیر مجدد بررسی می‌شود؛ مقالات رد شده به نویسندگان اعلام می‌شود، و یا اصلاحات خواسته شده توسط اعضای هیئت تحریریه و یا سردبیر به نویسندگان اعلام می‌شود؛ و برای مقالات تأیید شده داور تعیین می‌گردد.
 • فرایند داوری: داوری مقالات به صورت دو سو کور [نویسندگان و داوران ناشناس] است. مقاله حداقل برای دو داور ارسال می‌شود. پس از انجام داوری، پیشنهادهای داوران برای نویسندگان مقالات ارسال می‌گردد. پس از اتمام فرایند داوری و انجام کامل موارد اصلاحی توسط نویسندگان و ارسال آن به دفتر فصلنامه، ]در صورت لزوم[ مقالات توسط کارشناس روش تحقیق و کارشناس آماری مجدداً بررسی می‌شود و اِشکالات احتمالی به نویسنده بازگو می‌شود و پس از اصلاح مجدد توسط نویسنده، و انجام کامل اصلاحات، مقالات پذیرش می‌شوند و در نوبت چاپ قرار می‌گیرند.
 • بازبینی قبل از چاپ: حق بازبینی قبل از چاپ برای مقالات پذیرفته شده برای فصلنامه محفوظ است.
 
نکات مهم
 • بر اساس مصوبه کمیسیون نشریات علمی وزارت عتف، از هر نویسنده اول یا مسئول در هر سال فقط یک مقاله بررسی و در صورت تأیید چاپ خواهد شد. از این‌رو، اگر نویسنده‌ای، مقاله‌ای در دست چاپ و یا بررسی به عنوان نویسنده اول یا مسئول در دفتر نشریه داشته باشد، از دریافت مقاله دوم (با عنوان نویسنده اول یا مسئول از این شخص) معذوریم.
 • فصلنامه حق رد، یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد و به‌هیچ‌وجه آنها را مسترد نمی‌کند.
 • مقاله نباید در نشریۀ دیگری چاپ و یا به‌طور همزمان ارائه شده باشد.
 • مسئولیت محتوای علمی مقاله با نویسنده (نویسندگان) آن است.
فایل‌ها و فرم‌های لازم: چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: ۱. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان و با رعایت راهنمای نویسندگان)، ۲. فایل مشخصات نویسندگان؛ ۳. فرم تعهدنامه نویسندگان (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ ۴. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود)؛ و ۵. نامه پشتیبان.

دفعات مشاهده: 23855 بار   |   دفعات چاپ: 1434 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 86 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research on Information Science and Public Libraries

Designed & Developed by : Yektaweb