تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی- هیات تحریریه
اعضای هیئت تحریریه فصلنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دکتر زهرا اباذری (دانشیار علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال)- abazari391@yahoo.com
دکتر احمد به‌پژوه (استاد روانشناسی کودکان استثنائی دانشگاه تهران)- ahmad.behpajooh@gmail.com
دکتر محمد‌سعید تسلیمی (استاد مدیریت تحول و توسعه دانشگاه تهران)- taslimi@ut.ac.ir
دکتر محمدرضا داورپناه (استاد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی)- mrdavarpanah@yahoo.com
دکتر عبدالرسول جوکار (استاد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شیراز)- jowkar@shirazuo.com
دکتر سعید رضائی شریف‌آبادی (استاد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه الزهرا)- srezaei@alzahra.ac.ir
دکتر احمد شعبانی (استاد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی  دانشگاه اصفهان)- ahmadshabania@yahoo.com
دکتر غلامرضا فدائی (استاد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تهران)- ghfadaie@ut.ac.ir
دکتر هاشم فردانش (دانشیار روانشناسی و تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس)- hfardanesh@yahoo.com
دکتر مرتضی کوکبی (استاد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه چمران)- kokabi80@yahoo.com
دکتر علی معینی (دانشیار برق و کامپیوتر دانشگاه تهران)- moeini@ut.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی:
http://publij.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب