تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی- هیات تحریریه
اعضای هیئت تحریریه فصلنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دکتر زهرا اباذری (دانشیار علوم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال)- abazari391@yahoo.com
دکتر احمد به‌پژوه (استاد روانشناسی کودکان استثنائی دانشگاه تهران)- ahmad.behpajooh@gmail.com
دکتر محمد‌سعید تسلیمی (استاد مدیریت تحول و توسعه دانشگاه تهران)- taslimi@ut.ac.ir
دکتر حمیدرضا جمالی مهموئی (دانشیار مطالعات اطلاعات دانشگاه چارلز استوارت استرالیا)- hjamali@csu.edu.au
دکتر وحید خاشعی ورنامخواستی (دانشیار مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی)- Khashei@atu.ac.ir
دکتر محمدرضا داورپناه (استاد علوم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی)- mrdavarpanah@yahoo.com
دکتر سعید رضائی شریف‌آبادی (استاد علوم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهرا)- srezaei@alzahra.ac.ir
دکتر احمد شعبانی (استاد علوم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه اصفهان)- ahmadshabania@yahoo.com
دکتر مهدی شقاقی (استادیار علوم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی)- m_shaghaghi@sbu.ac.ir
دکتر غلامرضا فدائی (استاد علوم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران)- ghfadaie@ut.ac.ir
دکتر هاشم فردانش (دانشیار روانشناسی و تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس)- hfardanesh@yahoo.com
دکتر مرتضی کوکبی (استاد علوم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه چمران)- kokabi80@yahoo.com
دکتر احسان محمدی (استادیار اطلاعات و ارتباطات دانشگاه کارولینای جنوبی آمریکا)- Ehsan2@sc.edu
دکتر علی معینی (استاد علوم مهندسی دانشگاه تهران)- moeini@ut.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی:
http://publij.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب