تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی- اعضای هیات تحریریه
اعضای هیئت تحریریه فصلنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسئول

علیرضا مختارپور

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور
dabir[at]iranpl.ir
 


سردبیر

دکتر غلامرضا فدایی

استاد علوم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران
ghfadaie
[at]ut.ac.ir

 


اعضای هیئت تحریریه

دکتر زهرا اباذری

دانشیار علوم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
abazari۳۹۱[at]ahoo.com

 

دکتر احمد به‌پژوه

استاد روانشناسی کودکان استثنائی دانشگاه تهران
ahmad.behpajooh[at]gmail.com

 

دکتر محمد‌سعید تسلیمی

استاد مدیریت تحول و توسعه دانشگاه تهران
taslimi
[at]ut.ac.irدکتر حمیدرضا جمالی مهموئی

دانشیار مطالعات اطلاعات دانشگاه چارلز استوارت استرالیا
hjamali
[at]csu.edu.au

 

دکتر وحید خاشعی ورنامخواستی

دانشیار مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی
Khashei
[at]atu.ac.ir

 

دکتر محمدرضا داورپناه

استاد علوم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی
mrdavarpanah
[at]yahoo.com

 

دکتر سعید رضایی شریف‌آبادی

استاد علوم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهرا
srezaei
[at]alzahra.ac.ir

 

دکتر احمد شعبانی

استاد علوم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه اصفهان
ahmadshabania
[at]yahoo.com

 

دکتر مهدی شقاقی

استادیار علوم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
m_shaghaghi
[at]sbu.ac.ir

 

دکتر غلامرضا فدایی

استاد علوم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران
ghfadaie
[at]ut.ac.ir

 

دکتر هاشم فردانش

دانشیار روانشناسی و تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
hfardanesh
[at]yahoo.com

 

دکتر مرتضی کوکبی

استاد علوم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه چمران
kokabi۸۰
[at]yahoo.com

 

دکتر علی معینی

استاد علوم مهندسی دانشگاه تهران
moeini
[at]ut.ac.ir

 

مدیر داخلی

دکتر داود حاصلی

کارشناس فصلنامه

خانم زینب غیوری

صفحه‌آرا

آقای رحیم کبیر صابر

ویراستار و چکیده‌نویس انگلیسی فصلنامه

آقای مانی صادق ویشکائی
نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی:
http://publij.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب