راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

حوزه موضوعی

فصلنامه «تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی» نشریه‌ای علمی است که در مباحث عام رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی و موضوعات کتابخانه‌های عمومی و ترویج خواندن مقاله می‌پذیرد. این فصلنامه مقالاتی را در فرایند داوری قرار می‌دهد که حاصل کار اصیل پژوهشی باشند و یا جزو مطالعات موردی، مطالعات کاربردی، مطالعات مروری و نظری و همچنین مطالعات تاریخی قرار بگیرند.


اهداف مجله
۱. انتشار نتایج تحقیقات علمی و پژوهشی در زمینۀ کتابخانه‌های عمومی و مباحث عام رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی؛
۲. کمک به ارتقاء و نهادینه کردن پژوهش در زمینۀ کتابخانه‌های عمومی؛
۳. تلاش برای گسترش دانش تخصصی در حوزۀ کتابخانههای عمومی؛
۴. تلاش برای نشر اندیشههای نو جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور؛ و
۵. نشر نتایج فعالیتهای علمی- پژوهشی نهاد کتابخانه‌های عمومی.
 
مقالات باید دارای شرایط زیر باشند:
الف) از نظر محتوایی

 • عنوان مقاله موجز و متناسب با محتوا، هدف، و یافته‌های پژوهش باشد.
 • نام و نشانی نویسنده (نویسندگان) مطابق فایل اینجا تکمیل شود. (با توجه به اینکه اطلاعات ثبت شده از نویسندگان و ترتیب آنها در سامانه ملاک عمل در انتشار مقاله خواهد بود، از این رو، لازم است اطلاعات نویسندگان در سامانه نیز با دقت تکمیل شود).
 • چکیدۀ فارسی: چکیده به‌صورت ساختاریافته و بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ باشد و هدف، روش (نمونه، ابزار، روش‌های تحلیل آماری و روش‌های اعتبارسنجی ابزارها و یافته‌ها)، یافته‌ها، و اصالت/ ارزش مقاله را بیان کند؛ همچنین بین ۳ تا ۵ کلیدواژه‌ پس از چکیده ذکر گردد.
 • چکیدۀ انگلیسی: از نظر حجم و محتوا معادل و منطبق با چکیدۀ فارسی باشد.
 • مقدمه: شامل بیان مسئله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، هدف‌(‌ها) یا پرسش‌(ها) و یا فرضیه‌(های) پژوهش باشد. مسئله به وضوح روشن و تببین گردد. مبانی نظری مرتبط و پوشش‌دهنده متغیرهای پژوهش باشد. پیشینه‌ها در قسمت مقدمه ادغام شوند، فصلنامه بخشی مجزا به نام پیشینه پژوهش ندارد. پیشینه‌ها باید به‌روز و مرتبط باشند. لازم است پیشینه‌ها به صورت دسته‌بندی‌شده و به صورت انتقادی بررسی شوند، از توصیف پیشینه‌ها آنطور که در پایان‌نامه‌ها معمول است، اجتناب شود.
 • روش پژوهش: در صورتی که مقاله به روش کمّی تهیه شده است جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش (شامل نوع طرح پژوهش و روش‌های تحلیل آماری داده‌ها)، و اعتبارسنجی ابزارها و نتایج به‌طور مفصل بیان شود. اگر ابزار پژوهش محقق‌ساخته است روایی صوری، عاملی و پایایی آن تأیید شده باشد. در صورتی که مقاله به روش کیفی تهیه شده باشد، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری، اعتبارپذیری، انتقال‌پذیری، تأییدپذیری و اطمینان‌پذیری پژوهش قید گردد.
 • یافته‌ها: یافته‌های پژوهش همراه با جدول‌ها و نمودارهای ضروری قید شود. جدول‌ها، نمودارها و تصاویر به صورت خام (خروجی گرافیکی) باشد و به‌صورت عکس نباشد.
 • بحث و نتیجه‌گیری: دربردارندۀ خلاصۀ تفسیری و تحلیلی از یافته‌های پژوهش‌ و مقایسه با پژوهش‌های دیگر با تأکید بر توضیح قابلیت تعمیم‌پذیری و کاربرد علمی یافته‌ها و ارائۀ رهنمود‌های لازم برای ادامۀ پژوهش باشد.
 • پیشنهادها: دربردارندۀ پیشنهادهای کاربردی برخاسته از پژوهش باشد و تکیۀ هر پیشنهاد به یافته‌ها ذکر شود.
 • پانویس‌ها: توضیحات و معادل لاتین اصطلاحات و آوانویسی اسامی اشخاص غیرایرانی و یا هر فردی که خواندن نامش مشکل است در پایین هر صفحه با شماره‌های مجزا برای هر صفحه آورده شود.
 • استناد: منابع فارسی به صورت انگلیسی نیز آورده شود (قبل از انتشار مقاله در زودآیند این کار انجام می‌شود). استنادها و فهرست منابع و مآخذ باید بر اساس شیوه‌نامۀ APA تنظیم شود. راهنمای استناددهی در فایل اینجا قابل مشاهده است.
 
ب) از نظر ظاهری
 • مطالب فارسی در نرم‌افزارWord  نسخه ۲۰۱۰ یا ۲۰۱۳ با قلم B zar در اندازۀ ۱۳ و مطالب انگلیسی با قلم Times New Roman  در اندازۀ ۱۱ در صفحه‌  نگاشته شود؛
 •  مطالب هر صفحه تا ۲۰ خط و کل مقاله نهایتاً ۱۸ صفحه باشد؛
 •  چکیده فارسی با قلم اندازۀ ۱۱ و چکیده انگلیسی با قلم اندازه‌ی ۱۰ نگاشته شود؛
 •  تصویرها دارای وضوح مناسب و در قطع مجله (۲۳×۱۶) باشد. ارسال فایل اصلی شکل‌ها (در قالب برنامه‌های Excel، Word،PDF) الزامی است؛
 •  ترتیب مطالب مقاله: ابتدا عنوان فارسی، مشخصات سازمانی نویسندگان به فارسی، چکیده فارسی، کلیدواژه‌های فارسی؛ در صفحه بعد به ترتیب: عنوان انگلیسی، مشخصات سازمانی نویسندگان، چکیده انگلیسی، کلیدواژه‌های انگلیسی، متن مقاله (مقدمه، روش‌شناسی، یافته‌ها و بحث و نتیجه‌گیری)، منابع فارسی، مراجع انگلیسی (منابع فارسی نیز به انگلیسی نوشته شوند)، و پیوست‌ها (مانند پرسشنامه/ها).
 • از نثر فارسی روان و کلمات و عبارات مصطلح فارسی استفاده شود.
 • در نگارش، فاصله‌ها و نیم‌فاصله‌ها رعایت شود (برای نیم‌فاصله‌ها از ترکیب Ctrl+Shift+ استفاده شود نه کلیدهای ترکیبی دیگر).
 • ساختار فصلنامه کامل رعایت شود و مقالات حالت پایان‌نامه‌ای نداشته باشند.
 • پیشینه‌های مرتبط و به‌روز به صورت انتقادی نگاشته شوند و نوشتن پیشینه‌ها به صورت پایان‌نامه‌ای اجتناب شود.
 
قبل از درج مقاله در زودآیند موارد زیر توسط نویسندگان انجام می‌شود:

پس از پذیرش مقاله و قبل از درج آن در زودآیند لازم است نویسندگان موارد زیر را انجام دهند:

فرایند ارزیابی مقالات:
 • بررسی ظاهری: مقالات پس از دریافت، از نظر ظاهری بررسی می‌شود. در صورت عدم رعایت مسائل ظاهری، مقالات برای اصلاح به نویسندگان برگشت داده می‌شود. در صورت تأیید برای اعضای هئیت تحریریه ارسال می‌شود.
 • بررسی اولیه توسط سردبیر: پس از تأیید ظاهری، مقالات با توجه به خط‌مشی و اهداف مجله و اصالت مقالات، توسط سردبیر بررسی می‌شود و در صورت تأیید برای اعضای هئیت تحریریه جهت اعلام نظر و پیشنهاد داور ارسال می‌شود. 
 • بررسی توسط هیئت تحریریه: اعضای هیئت تحریریه با توجه به موضوع و کیفیت مقالات یکی از سه مورد را برای آن در نظر می‌گیرند: رد شود، درخواست اصلاحات، و پیشنهاد داور.
 • بررسی در جلسه سردبیری: در جلسه سردبیری، مقالات با توجه به وضعیت کیفی آنها و با در نظر گرفتن نظرات اعضای هیئت تحریریه، توسط سردبیر مجدد بررسی می‌شود؛ مقالات رد شده به نویسندگان اعلام می‌شود، و یا اصلاحات خواسته شده توسط اعضای هیئت تحریریه و یا سردبیر به نویسندگان اعلام می‌شود؛ و برای مقالات تأیید شده داور تعیین می‌گردد.
 • فرایند داوری: داوری مقالات به صورت دو سو کور [نویسندگان و داوران ناشناس] است. مقاله حداقل برای دو داور ارسال می‌شود. پس از انجام داوری، پیشنهادهای داوران برای نویسندگان مقالات ارسال می‌گردد. پس از اتمام فرایند داوری و انجام کامل موارد اصلاحی توسط نویسندگان و ارسال آن به دفتر فصلنامه، ]در صورت لزوم[ مقالات توسط کارشناس روش تحقیق و کارشناس آماری مجدداً بررسی می‌شود و اِشکالات احتمالی به نویسنده بازگو می‌شود و پس از اصلاح مجدد توسط نویسنده، و انجام کامل اصلاحات، مقالات پذیرش می‌شوند و در نوبت چاپ قرار می‌گیرند.
 • بازبینی قبل از چاپ: حق بازبینی قبل از چاپ برای مقالات پذیرفته شده برای فصلنامه محفوظ است.
 
نکات مهم
 • بر اساس مصوبه کمیسیون نشریات علمی وزارت عتف، از هر نویسنده اول یا مسئول در هر سال فقط یک مقاله بررسی و در صورت تأیید چاپ خواهد شد. از این‌رو، اگر نویسنده‌ای، مقاله‌ای در دست چاپ و یا بررسی به عنوان نویسنده اول یا مسئول در دفتر نشریه داشته باشد، از دریافت مقاله دوم (با عنوان نویسنده اول یا مسئول از این شخص) معذوریم.
 • فصلنامه حق رد، یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد و به‌هیچ‌وجه آنها را مسترد نمی‌کند.
 • مقاله نباید در نشریۀ دیگری چاپ و یا به‌طور همزمان ارائه شده باشد.
 • مسئولیت محتوای علمی مقاله با نویسنده (نویسندگان) آن است.

دفعات مشاهده: 18057 بار   |   دفعات چاپ: 1070 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 86 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Research on Information Science and Public Libraries

Designed & Developed by : Yektaweb